Aanvullende voorwaarden Helisports International

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Helisports en Koper waarop Helisports deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze voorwaarden gelden als aanvulling en naast de eveneens van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Helisports, voor de uitvoering waarvan door Helisports derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 - Garantie en garantietermijn

 1. Helisports garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen waarvoor zij bij normaal gebruik bestemd zijn, conform de aangeboden specificaties welke u terug kunt vinden op onze website.
 2. Helisports geeft een jaar (fabrieks-)garantie op de door haar geleverde artikelen, tenzij een afwijkende termijn staat vermeld op de factuur, aan de eerste koper van het product.
 3. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de kosten van eventuele vervangende onderdelen voor rekening van Helisports, deze regeling staat los van onze service-aan-huis, daarvoor gelden de volgende bepalingen: Doet een klacht zich binnen één jaar na aankoop voor; dan rekenen wij geen voorrijkosten of arbeidsloon, na deze periode brengen wij deze kosten wél in rekening.
 4. De door Helisports verstrekte garantie is beperkt tot de garantie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, in rekening gebracht worden.

Artikel 3 - De garantie met betrekking tot onderdelen

 1. Gedurende de garantieperiode op onderdelen, welke periode is opgenomen in de factuur, zullen alle onderdelen, waarvan door Helisports is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout worden gerepareerd dan wel worden vervangen.
 2. Eventuele voorrijkosten en kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de koper na een jaar na aankoop.

Artikel 4 - Garantie uitsluitingen en klachttermijn

 1. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:
  1. bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  2. bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  3. bij normale slijtage;
  4. bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de specificaties;
  5. bij onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden;
  6. bij aanbrengen van wijzigingen door koper en/of derden, danwel getracht is wijzigingen aan te brengen;
  7. bij het bevestigen van zaken aan het aangeschafte artikel, welke zaken daaraan niet bevestigd dienen te worden;
  8. bij het ver- of bewerken van het artikel op een andere dan de voorgeschreven wijze;
  9. bij gebrek dat ontstaan is of het gevolg is van omstandigheden waar Helisports geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 2. De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de artikelen hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen .Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Helisports te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Helisports in staat is adequaat te reageren. De koper dient Helisports in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de andere bestelde zaken.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Helisports de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Helisports, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan Helisports te retourneren en de eigendom daarover aan Helisports te verschaffen, tenzij Helisports anders aangeeft.
 6. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de koper.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 1. Een door Helisports gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Helisports ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. Indien Helisports aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld..
 2. Helisports is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Koper is uitgegaan van door of namens Helisports verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 3. Helisports is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Helisports aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Helisports toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wordt aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Helisports is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 5. Indien Helisports aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Helisports beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Helisports is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 6 - Levering

 1. Bij het plaatsen van een bestelling heeft de klant aangegeven waar de aflevering dient plaats te vinden. Helisports houdt daar rekening mee in zijn planning. De plaats en tijdstip van levering kan na het inplannen 24 uur voor bezorging nog gewijzigd worden.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop zaken in de macht van de koper worden gebracht.
 3. De goederen van Helisports worden in de originele verpakking verzonden en moeten in deze verpakking naar binnen gebracht kunnen worden met uitzondering van loopbanden. Indien de goederen op verzoek van de klant reeds buiten uit de verpakking worden gehaald, noteert de chauffeur dit op de factuur. Op dat moment gaat het risico van verlies, beschadiging en waardevermindering over op de koper.
 4. De klant dient ervoor te zorgen dat de doorgang vrij is en alle mogelijke obstakels die het naar binnen of naar boven brengen van artikelen kunnen bemoeilijken zijn verwijderd. De klant dient zelf zorg te dragen voor het goed afdekken van de vloer, zodat deze niet beschadigd kan worden.
 5. De leveringen door de externe vervoerders van Helisports (TransMission of Van Spreuwel Transport) worden op de begane grond afgeleverd en worden niet door hen uit de verpakking gehaald. De koper dient in dat geval zelf zorg te dragen en is zelf verantwoordelijk voor eventueel naar binnen brengen c.q. omhoog brengen van de artikelen.
 6. De koper dient bij elke levering direct te controleren of het aantal pakketten correct is en op eventuele zichtbare schade. De koper ondertekent de factuur voor goede ontvangst of plaatst een duidelijke en gespecificeerde aantekening wanneer de levering niet in orde is.
 7. Helisports is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen, inboedel, woning of andere zaken die het gevolg is van handelen in strijd met het bepaalde in artikel 1 tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Helisports.

Indien de chauffeur vrijblijvend en zonder daartoe van Helisports opdracht te hebben verkregen, hulp en bijstand biedt - van welke aard dan ook - bij de installatie, ligt het risico en de verantwoordelijkheid daarvan bij de koper en kan Helisports niet aansprakelijk worden gesteld voor enige daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Helisports zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Helisports kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Helisports kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 - Overmacht

 1. Helisports is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting jegens koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Helisports geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Helisports niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Helisports heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Helisports zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Helisports kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade.
 4. Indien Helisports ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Helisports gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 - Vrijwaring

 1. De koper vrijwaart Helisports voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan Helisports toerekenbaar is.

Indien Helisports uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Helisports zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 1. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Helisports, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Helisports en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.


Laatst gewijzigd 12 november 2014